شرح وظایف گروه مدیریت طرحهای عمرانی

1-جمع آوری اطلاعات جهت مطالعه و طراحی پروژه ها

2-استخراج ،تنظیم،تدوین و به روز نگه داشتن آنها

3-ارائه الگوهای برنامه ریزی بر اساس اولویت های تصویب شده

4-ارائه برآوردهای پیشنهادی و هماهنگی بین گروها

5- باز بینی طرح های ارائه شده توسط مشاور

6-اقدام برای تهیه طرح های ساختمانی و فنی و نقشه های مورد نیاز

7-تهیه اسناد مناقصه

8-نظارت و رسیدگی نسبت به انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی و تاسیساتی از طریق استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران براساس ضوابط و مقررات مربوط