شرح وظایف گروه نظارت و ارزشیابی طرحهای عمرانی

1-نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه

2-بررسی صورت وضعیتها و کارکردهای پیمانکاران و مشاوران و موارد مختلف مالی طرح های عمرانی

3-نظارت برپروژه های عمرانی ساختمانی اعم از احداث ،توسعه و..

4-بازبینی طرح ها و نقشه ها قبل از اجراء

5-تطبیق نقشه ها و مشخصات فنی با پیمان

6-انجام مراحل قانونی و تشریفات تحویل موقت و قطعی پروژ ها