صفحه اصلی > مدیریت > معرفی مدیریت > مسئول دفتر 

متصدی دفتری

لیلا شجاع

متصدی دفتری

کارشناس کامپیوتر

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310-1311

عزیزه گشتاسبی

متصدی دفتری

کارشناس

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310-1311