صفحه اصلی > مدیریت > معرفی مدیریت > کارشناس مدیریت پروژه 

کارشناس مدیریت پروژه و معماری

مهندس ساناز عباس زاده

کارشناس مدیریت پروژه

کارشناس مهندسی معماری

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310