صفحه اصلی > مدیریت > گروه مدیریت طرحهای عمرانی 

مهندس سمیه قادری

کارشناس پیمان و رسیدگی

کارشناسی ساختمان

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

مهندس محبوبه ارسن

کارشناس معماری

کارشناسی معماری

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

 

مهندس حدیث فراقی

کارشناس معماری

کارشناس ارشد سازه

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

مهندس ساناز عباس زاده

کارشناس معماری

کارشناسی معماری

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

 

مهندس ساناز عباس زاده

کارشناس معماری

کارشناس کنترل پروژه

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310