صفحه اصلی > مدیریت > نظارت و ارزشیابی طرح های عمرانی 

مهندس سید امیر رضازاده

کارشناس ساختمان

لیسانس ساختمان

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

مهندس علیرضا برخورداری

کارشناس ساختمان

کارشناس عمران

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

مهندس محمد رضا همزئی

کارشناس ساختمان

کارشناس ارشد سازه

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

مهندس رضا جعفری

کارشناس ساختمان

کارشناس ارشد عمران - سازه های هیدرولیکی

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

مهندس علی پاکاری

کارشناس ساختمان

لیسانس ساختمان

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

 

مهندس سعید نصیری

کارشناس ساختمان

کارشناس ارشد عمران - زلزله

تلفن مستقیم : تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310

مهندس حسین اولی نژاد

کارشناس ساختمان

کارشناس ارشد عمران - سازه

تلفن مستقیم : 07633332225

تلفن داخلی : 1310