صفحه اصلی > پروژه های عمرانی 

         لیست پروژ ه های عمرانی  و   پروژ ه های مورد تفاهم دانشگاه در دست اجرا

ردیف

 

1

بیمارستان 531 تختخوابی (آموزشی بندرعباس + مادر و کودک)

2

بیمارستان 160 تختخوابی میناب (فاز دوم)

3

احداث دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

4

دانشکده بهداشت ، پیراپزشکی و آمفی تئاتر

5

نفت ستاره خليج فارس

6

توسعه بیمارستان کودکان

7

پژوهشکده و آزمایشگاه

8

تکمیل خوابگاه خواهران

9

اسکلت و زیرسازی خوابگاه خواهران

10

احداث و تجهیز مرکز آموزش بهورزی بندرعباس

11

توسعه بیمارستان بستک

12

دیالیز بیمارستان بستک

13

ساختمان تصویربرداری بیمارستان بستک